பதாகை

கலாச்சாரம்

khj

நிறுவனத்தின் கலாச்சாரம்

நிறுவனத்தின் முக்கிய மதிப்புகள்: வாடிக்கையாளரின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்தல், ஊழியர்களை அடைதல் மற்றும் சமூகத்திற்குத் திரும்பக் கொடுப்பது.
எங்கள் இலக்குகள்: பொருத்தமான பேக்கேஜிங் தீர்வுகளை வழங்குதல், புதுமை மற்றும் நிலையான தயாரிப்புகளில் கவனம் செலுத்துதல்.
நிறுவன பார்வை: நிலையான தரக் கட்டுப்பாடு, பிராண்டிங் வாடிக்கையாளரின் தேவையை அடைதல்.
தரக் கொள்கை: பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல் நட்பு, இறுதிப் பயனரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தல்.
முக்கிய போட்டித்திறன்: மக்கள் சார்ந்த, தரத்துடன் சந்தையை வெல்லுங்கள்.